Espere, por favor...
Espere, por favor...
Seleccionar idioma
Sede Electrónica AJUNTAMENT DE MISLATA
Sede Electrónica
AJUNTAMENT DE MISLATA

FIE.174 - Solicitud de aut. de manifestaciones festivas religiosas, culturales y tradicionales con artículos pirotécnicos (despertà, passejà, correfoc, mascletà manual, cordà, corretraca) (Mod P3)

Escudo de AJUNTAMENT DE MISLATA
Sede Electrónica > FIE.174 - Solicitud de aut. de manifestaciones festivas religiosas, culturales y tradicionales con artículos pirotécnicos (despertà, passejà, correfoc, mascletà manual, cordà, corretraca) (Mod P3)

FIE.174 - Solicitud de aut. de manifestaciones festivas religiosas, culturales y tradicionales con artículos pirotécnicos (despertà, passejà, correfoc, mascletà manual, cordà, corretraca) (Mod P3)

Hasta el día 15/11/2021

1. Descripció

Sol·licitud d'autorització de manifestacions festives amb articles pirotècnics (*despertà, *passejà, *correfoc, *mascletà manual, *cordà, *corretraca), a càrrec de grups *CRE, als carrers de la població.

2. Qui pot sol·licitar-ho

Organitzadors de l'acte o el Grup de Consumidors Reconeguts com a Experts interessats.

3. Requisits

Les persones participants actives han de pertànyer a un grup reconegut d'experts (grup CRE).

4. Quan sol·licitar-ho

45 dies naturals (com a mínim) abans de la celebració de la manifestació festiva.  

5. Documentació que cal aportar

 • Plans d'ubicació, amb indicació de mesures de seguretat.
 • Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del Grup o Grups de Consumidors Reconeguts com a Experts participants.
 • Relació de persones integrants del Grup o Grups, amb indicació de les persones que els representen.
 • Dades de les persones responsables dels Grups i documentació justificativa d'haver rebut la formació en el programa formatiu establit en el punt 4 de la Instrucció tècnica complementària 18 del Reial decret 989/2015, de 30 d'octubre.
 • Justificació documental que tots els components dels Grups han rebut una formació específica per a la participació en la manifestació festiva d'acord amb el que s'estableix en el punt 4 de la present Instrucció tècnica complementària.
 • Permís escrit dels pares o tutors legals, en cas de participació de menors d'edat.
 • Programa detallat de l'acte, amb indicació de l'espai de celebració o del seu recorregut, així com l'horari de realització.
 • Relació dels tipus d'artificis de pirotècnia que s'utilitzaran, descripció del seu funcionament, NEC per artifici i total.
 • En el cas d'artificis amb marcatge CE, indicació de les categories i números de catalogació.
 • Forma i instruccions d'utilització tradicional dels articles pirotècnics prevista en la festivitat.
 • Riscos per als participants del grup i mesures de prevenció i protecció per a pal·liar aquests riscos, indicant, en el seu cas, la indumentària e equips de protecció individual recomanats.
 • Proposta de les mesures de seguretat i emergència previstes, tant per als participants com per a espectadors, així com, en el seu cas, la indumentària i mesures de protecció recomanades per a la interacció en l'acte de terceres persones.
 • Justificació documental (certificat de la companyia asseguradora) que l'organitzador ha subscrit una assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia financera que cobrisca els possibles danys a tercers derivats de la realització de la manifestació festiva, i una assegurança d'accidents que cobrisca els possibles accidents en cas de participació de CRE menors d'edat, sense perjudici del compliment del que s'estableix en la normativa autonòmica o local referent a això.
 • Justificació del pagament de la taxa per a expedició d'autorització expressa (solament en cas d'utilització d'una quantitat superior a 50kg de NEC).
 • En el cas d'utilitzar-se articles sense marcatge CE, en quedar exceptuats de l'àmbit de la Directiva 2013/29/UE per raons constructives o funcionals, resolució d'autorització del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per a fabricar, emmagatzemar i transportar articles pirotècnics per al seu ús per Consumidors Reconeguts com a Experts, en virtut de l'article 21.5 del present Reglament.

6. Normativa

 • Reial decret 989/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria.
 • Ordre conjunta 1/2012, de 18 de gener, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport i la Conselleria de Governació, per la qual es regula la formació dels consumidors reconeguts com a experts (CRE).
 • Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual es reconeix el caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives celebrades en la Comunitat Valenciana en les quals s'utilitzen artificis de pirotècnia.
 • Instrucció d'Alcaldia sobre la tramitació de sol·licituds d'espectacles pirotècnics i manifestacions festives de 20 de gener de 2016.
 • Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per ocupació de les vies públiques de l'Ajuntament de Mislata.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

7. Resolució

 • El termini de resolució del procediment serà de 45 dies.
 • S'atorgarà un termini de cinc dies hàbils, comptats des de l'endemà a la recepció del requeriment perquè les persones interessades esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho feren, se li tindran per desistits de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació esmentada en matèria de procediment administratiu.

8. Silenci administratiu

Tindrà efecte desestimatori per ser facultats relatives al domini públic. Article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

9. Forma de presentació

En línia: S'haurà de presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital.

Plantillas de documentos a presentar

Requisitos de la instancia

 • La instancia deberá ser firmada
 • Permite solicitantes que sean personas jurídicas
El plazo de solicitud está actualmente cerrado
AJUNTAMENT DE MISLATA - P4617100E
Plaza Constitución, 8. 46920 Mislata (Valencia).
Precarga de imagen Precarga de imagen