Espere, por favor...
Espere, por favor...
Seleccionar idioma
Sede Electrónica AJUNTAMENT DE MISLATA
Sede Electrónica
AJUNTAMENT DE MISLATA

FIE.172 - Autorització per a l'ocupació de la via pública per a realitzar tret d'artificis pirotècnics, amb matèria reglamentada menor de 10 kg i disparat per experts (Mod P1)

Escudo de AJUNTAMENT DE MISLATA
Sede Electrónica > FIE.172 - Autorització per a l'ocupació de la via pública per a realitzar tret d'artificis pirotècnics, amb matèria reglamentada menor de 10 kg i disparat per experts (Mod P1)

FIE.172 - Autorització per a l'ocupació de la via pública per a realitzar tret d'artificis pirotècnics, amb matèria reglamentada menor de 10 kg i disparat per experts (Mod P1)

A partir del día 07/01/2022

1. Descripció

Sol·licitud d'autorització d'ocupació de via pública realitzats per experts en les vies públiques de la població.

Tots els actes hauran de cenyir-se al protocol sanitari per a la prevenció de la Covid-19 que estiga vigent en la data de realització dels mateixos (https://coronavirus.san.gva.es/es/protocolos).

2. Qui pot sol·licitar-ho

  • Persona física o jurídica, pública o privada, que organitze l'espectacle, en sòl públic o privat, que assumeix davant l'Administració i el públic la responsabilitat de la celebració de l'espectacle.

3. Requisits

Per a sol·licitar l'autorització d'ús de la via pública per espectacles amb artificis pirotècnics realitzats per experts, amb artificis pirotècnics que el seu NEC (pes net en matèria explosiva) siga inferior a 10 quilograms.

4. Quan sol·licitar-ho

20 dies naturals abans de la data de celebració de l'espectacle.

5. Documentació que cal aportar

  • Certificació de la companyia asseguradora o entitat financera de la constitució de la corresponent garantia per a cobrir la seua responsabilitat civil subscrita per l'entitat organitzadora de l'espectacle, que contemple l'organització de l'espectacle objecte de la sol·licitud. Aquesta pòlissa o certificat de garantia ha de ser garantia dels danys que resulten de responsabilitat de l'organitzador, d'acord amb les tasques al seu càrrec definides reglamentàriament, en els plans de seguretat i emergència o en la pròpia autorització. Com a mínim, haurà de cobrir un capital de 500 € per quilogram de matèria reglamentada i almenys 188.722 €.
  • Certificat de la companyia asseguradora o entitat financera de la subscripció de la garantia financera que cobrisca la responsabilitat civil subscrita per l'empresa d'experts, que cobrisca l'activitat de realització de l'espectacle sol·licitat, i que com a mínim, haurà de cobrir un capital de 754.764 € de responsabilitat civil.
  • Distàncies de seguretat, acompanyades d'un pla de l'emplaçament en el qual s'assenyalen aqueixes distàncies.

6. Normativa

7. Resolució

  • El termini de resolució del procediment serà de 20 dies.
  • S'atorgarà un termini de cinc dies hàbils, comptats des de l'endemà a la recepció del requeriment perquè les persones interessades esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho feren, se li tindran per desistits de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació esmentada en matèria de procediment administratiu.

8. Silenci administratiu

Tindrà efecte desestimatori per ser facultats relatives al domini públic. Article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

9. Forma de presentació

En línia: S'haurà de presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital.

Plantillas de documentos a presentar

Requisitos de la instancia

  • La instancia deberá ser firmada
  • Permite interesados que sean personas jurídicas
AJUNTAMENT DE MISLATA - P4617100E
Plaza Constitución, 8. 46920 Mislata (Valencia).
Precarga de imagen Precarga de imagen