Espere, por favor...
Espere, por favor...
Seleccionar idioma
Sede Electrónica AJUNTAMENT DE MISLATA
Sede Electrónica
AJUNTAMENT DE MISLATA

SOC.114 - Becas de comedor y escuelas infantiles

Escudo de AJUNTAMENT DE MISLATA
Sede Electrónica > SOC.114 - Becas de comedor y escuelas infantiles

SOC.114 - Becas de comedor y escuelas infantiles

Desde el día 09/07/2020 hasta el día 05/08/2020

1. L'objecte del procediment

Concessió de beques de menjador i escoles infantils. 

2. Documentació que cal aportar

 • Estrangers: NIE, permís de Residència i/o treball, Passaport, cèdula d'inscripció, asil, etc. de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Totes les fulles registrades en el LLIBRE DE FAMÍLIA o certificats de matrimoni i/o naixement fills/as, o alta en el registre de parelles de fet.
 • Targetes Sanitàries de la persona sol·licitant i de tots els membres amb els quals convisca (SIP).
 • Justificants d'ingressos de tots els membres de la família majors de 16 anys, amb els quals convisca segons la seua situació
  • Si treballen per compte d'altre: contracte de treball i l'última nòmina.
  • Si treballen per compte propi (autònoms): Model 130 (Trimestral).
  • Si estudien i són majors de 16 anys: justificant d'estar cursant estudis.
 • Contracte d'arrendament de l'habitatge/habitació i documentació sobre aquest tema.Sentència de separació/divorcie i del conveni regulador. Si està en tràmits, justificant d'aquest.
 • Sentència de separació/divorcie i del conveni regulador. Si està en tràmits, justificant d'aquest.
 • Document on conste el número de compte bancària la persona titular del qual siga la persona sol·licitant, la qual haurà de disposar de DNI/NIE (Cartilla del Banc, etc.)
 • Qualsevol altre document que acredite les seues actuals circumstàncies (identificatives, laborals, …)
 • Autorització consulta interactiva de documentació dels membres que formen part de la unitat familiar o de convivència majors de 16 anys, degudament emplenada i signada. (Model SOC.107)
 • En cas de no presentar la sol·licitud la persona sol·licitant, el/la representant haurà d'aportar l'autorització corresponent signada per ambdues, adjuntant la còpia del DNI/NIE de la persona que autoritza i el DNI/NIE/Passaport original de la persona autoritzada. (Model SOC.107)

S'haurà d'aportar igualment la següent documentació EN CAS DE NO AUTORITZAR la seua consulta per part d'aquest ajuntament:

 • DNI.
 • Certificat positiu o negatiu de pensions de l'any actual (CAISS: C/ Pelayo núm. 47 de València). (Cita prèvia: 901106570 // www.seg-social.es).
 • Certificat de la vida laboral de la TGSS. (C/ Verge del Cap núm. 22 de València. Sol·licitar a través d'Internet: www.seg-social.es o per Telèfon 901 50 20 50 ).
 • Si es troben en situació de desocupació: (Oficines de l'Av. del Cid núm. 138, de València).
  • Certificat de el LABORA on conste la seua situació laboral. www.labora.gva.es/es
  • Certificat del SEPE on esmente si percep prestació i/o subsidi, quantia   mensual i període reconegut (Telèfon 96 308 55 98 i 901 11 99 99). www.sepe.es
 • Totes les fulles de l'última Declaració de la Renda o certificat negatiu de la persona sol·licitant i de les persones majors de 16 anys amb les quals conviu. Cita prèvia: Tlf. 901 200 351 i 912 901 340 / www.agenciatributaria.es

3. Normativa:

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.

4. Resolució:
Tres mesos des-de la finalització de la convocatòria. 

5. Silenci administratiu: 
Artícul 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.


6. Terminis i forma de presentación:

Terminis: El termini de sol·licitud serpa de 20 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria al butlletí corresponent.  

PRESENCIALMENT: Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran mitjançant CITA PRÈVIA tlf. 963 13 72 60:

 • Centre Municipal de Serveis Socials, en horari de 9 h a 13´30 h. i de dilluns a divendres (C/ Maestro Palau, 15).
 • Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, de dilluns a divendres de 8h a 14h (Pl. Constitució, 8)

També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se.  

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA: En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/, a través del tràmit sol·licitud de participació.

7. Requisits

 • Estar empadronats/des i residir en aquest municipi les persones progenitores-tutores i menor/s (en el mateix domicili)
 • Estar escolaritzats/des, i/o tindre plaza reservada en un centre educatiu o escola infantil de Mislata.
 • Que la renda per càpita de l'unidad de convivència no supere la cuantía establida. Es tindràn en compte sòls els ingressos bruts de la familia nuclear dels/les xiquets/es (progenitors/tutors i germans/es)
 • Les persones beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió tindran garantit l'accés directe a les beques d'escoles infantils (de 0 a 3 anys) i beques de menjador (en aquells casos contemplats en l'apartat I de les bases reguladores).

BEQUES ESCOLES INFANTILS:​

 

 BonsIngressos renda per càpita mensualQuantía mensual a concedir
Bono 1

Fins a 493,74€/mes

(IPREM mensual menys 10%​)

Persones beneficiàries de la RVI
 

100% cost

(descomptant Bono concedit per la G.V.)

Bono 2Fins a 548,60 €/mes (IPREM mensual )
 
100 €
Bono 3Fins a 658,32 €/mes (IPREM mensual més 20%)75 €

BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR: 

BonsIngressos Renda Per Càpita MensualPercentaje a concedir
Bono 1Fins a 395,60 €/mes (PNC)100 % del cost
Bono 2Fins a 435,16 €/mes (PNC + 10%)75 % del cost
Bono 3Fins a 474,72 €/mes (+10%)50% del cost

 

Requisitos de la instancia

 • La instancia deberá ser firmada
 • Permite solicitantes que sean personas físicas
 • Permite solicitantes que sean personas físicas representadas por otra persona física
El plazo de solicitud está actualmente cerrado
AJUNTAMENT DE MISLATA - P4617100E
OAC: Plaza Constitución, 8. ADL: Carrer de Antonio Aparisi, 4-6. CENTRO CULTURAL: Av. Gregorio Gea 34, SERVICIOS SOCIALES: C/ Mestre Palau 15, CENTRE MERCAT: C/ Major 36
46920 Mislata (Valencia).
Precarga de imagen Precarga de imagen